การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า


เวลาการจัดส่ง 

คำสั่งซื้อที่ได้รับวันจันทร์-ศุกร์ จะถูกจัดส่งภายใน 1 – 2 วัน


ค่าจัดส่ง

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป

คำสั่งซื้อที่ต่ำกว่า 3,000 บาทมีค่าจัดส่ง 100 บาทต่อคำสั่งซื้อ ทั่วประเทศ*

อาจมีค่าจัดส่งเพิ่มเติมในบางพื้นที่


นโยบายการเปลี่ยน-คืนสินค้า


ท่านมีสิทธิขอเปลี่ยนและคืนสินค้าได้ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ท่านได้รับสินค้า สำหรับสมาชิกบ้านสมุนไพรชัยมงคล ทีมงานออนไลน์ และภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ท่านได้สั่งซื้อสินค้า สำหรับสมาชิกประเภทผู้ร่วมธุรกิจ บ้านสมุนไพรชัยมงคล ทีมงานออนไลน์ โดยท่านต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่เรา พร้อมจัดส่งสินค้าและแนบต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน และท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้ามายังเรา เพื่อทางเราจะได้พิจารณาการเปลี่ยนคืนสินค้าให้ท่านต่อไป 


การเปลี่ยนคืนสินค้าและอุปกรณ์ส่งเสริมการขายของบริษัท ต้องเกิดจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้ 

  1. สินค้าหรืออุปกรณ์ส่งเสริมการขายที่ได้รับความเสียหายระหว่างการขนส่งโดยบริษัท
  2. ความผิดพลาดเนื่องจากการจัดส่งหรืออุปกรณ์ส่งเสริมการขายไม่ถูกต้องตามที่สั่งซื้อ
  3. สินค้าหรืออุปกรณ์ส่งเสริมการขายชำรุดเสียหายแต่แรก
  4. คุณภาพของสินค้าหรืออุปกรณ์ส่งเสริมการขายไม่ได้มาตรฐาน 


การคืนสินค้า ท่านสามารถแจ้งขอคืนสินค้าได้ตามเงื่อนไขในข้อ 1และ 2 โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้าไป รวมทั้งสินค้าจะต้องอยู่ในหีบห่อบรรจุภัณฑ์เดิม ยังไม่เปิดกล่องผลิตภัณฑ์หรือเปิดใช้ผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด และบริษัทสามารถนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไปจัดจำหน่ายต่อได้ หากการคืนสินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว หรือเป็นสินค้าที่บริษัทกำหนดเงื่อนไขการคืนสินค้าไว้เป็นอย่างอื่น หรือเป็นสินค้าคนละชิ้นกับสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อไปตามที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน หรือสินค้าเกิดความเสียหายโดยเจตนา หรือการใช้ไม่ถูกต้องของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธในการรับคืนสินค้าจากท่านได้ 


เมื่อบริษัทได้พิจารณาอนุมัติการรับคืนสินค้าแล้ว บริษัทจะดำเนินการดังนี้ 

  1. หากท่านมีการชำระค่าสินค้าเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต บริษัทจะดำเนินการคืนเงินกลับเข้าสู่บัญชีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่าน
  2. หากท่านจ่ายเงินปลายทาง บริษัทจะทำการโอนเงินสดกลับคืนไปยังบัญชีธนาคารของท่าน
  3. โดยบริษัทจะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าให้ท่านภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทำการคืนสินค้า

 


ขั้นตอนการเปลี่ยน-คืนสินค้า


ขอเปลี่ยน-คืนสินค้า


กรุณาแจ้งการเปลี่ยน-คืนสินค้าให้บริษัททราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ท่านได้รับสินค้า สำหรับสมาชิก บ้านสมุนไพรชัยมงคล ทีมงานออนไลน์ และภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ท่านได้สั่งซื้อสินค้า สำหรับสมาชิกประเภทผู้ร่วมธุรกิจ  บ้านสมุนไพรชัยมงคล ทีมงานออนไลน์ โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ 080 099 0559 หรืออีเมล bansamoonprai@gmail.com  LineID : @bansamoonprai


ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อ


เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและติดต่อกลับภายใน 1-3 วันทำการเพื่อแจ้งผลการอนุมัติการการเปลี่ยน-คืนสินค้า และอาจมีการขอเอกสารรับรองเพิ่มเติม 


ส่งคืนสินค้า


การรับคืนสินค้าจำเป็นต้องมีใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานการสั่งซื้อทุกครั้ง และเมื่อบริษัทได้รับคืนสินค้าจากท่าน ทางบริษัทจะดำเนินการเรื่องการคืนมูลค่าสินค้าให้ท่าน